1988 r.


I - rozmowy o reaktywowaniu NZS UMK - pierwsze spotkanie w salce katechetycznej przy ul. Podgórnej, drugie w Instytucie Fizyki.


3 - 5 V - zbieranie podpisów pod listem do strajkujących robotników:

"Do strajkujących robotników

My, studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pamiętamy i myślimy o Was w tych dniach, w których strajkując, domagacie się swoich praw.

Obecnie, gdy konstytucyjne prawo do zrzeszania się zostało pogwałcone, strajk stał się jedyną formą nacisku na władzę.

Wierzymy, że konsekwentna i odważna postawa robotników doprowadzi do zjednoczenia narodu w walce o konieczne zmiany gospodarcze i polityczne w naszej Ojczyźnie.

Wasz słuszny protest jest przykładem troski o przyszłość nas wszystkich.

Serdecznie pozdrawiamy!"

ok. 650 podpisów studentów i pracowników UMK

Powyższy list został dostarczony przez M. Romaniuka do przedstawicieli strajkujących stoczniowców w parafii św. Brygidy w Gdańsku.


9 V - reaktywacja NZS UMK i powołanie Komitetu Założycielskiego, w którego skład weszli: Janusz Małecki, Robert Erdmann, Jarosław Garbowski, Aleksandra Ciurzyńska, Rafał Maszkowski, Ireneusz Grabowski, Waldemar Pawlak, Maciej Romaniuk,


10 V - wiec przed DS-5; ogłoszenie decyzji o reaktywowaniu NZS UMK, ujawnienie składu Komitetu Założycielskiego, podanie siedziby w DS-5, pok. 412; uczestniczyło ok. 700 studentów ["Toruński Informator Solidarności" nr 7 (207) z dn. 14 maja 1988 r. podaje, że uczestniczyło ok. 300 osób], wśród zebranych było liczne grono pracowników naukowych UMK, w tym Prorektor ds. Ogólnych prof. Jan Głuchowski, dziekani i prodziekani. JM Rektor prof. Jan Kopcewicz przebywał w tym czasie na terenie DS-5. Głos zabrali również - oprócz członków KZ NZS UMK: Roberta Erdmanna, Jarosława Garbowskiego, Ireneusza Grabowskiego i Macieja Romaniuka - prof. J. Głuchowski i Prodziekan Wydz. Prawa i Adm. prof. Błażej Wierzbowski. Przy siedmiu głosach wstrzymujących zebrani przyjęli rezolucję:


"JM Rektor UMK

prof. Jan Kopcewicz


My, studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w duchu solidarności inteligencji z robotnikami, wyrażamy pełne poparcie dla postulatów strajkujących robotników Huty im. Lenina i Stoczni Gdańskiej oraz strajkujących innych zakładów i uczelni w kraju. W sposób szczególny pragniemy wyrazić im naszą wdzięczność za to, że wśród postulatów znalazły się wymagania polepszenia sytuacji bytowej pracowników oświaty i służby zdrowia. Z oburzeniem protestujemy przeciwko użyciu siły wobec strajkujących robotników i studentów. Uważamy, że zastosowanie środków przemocy prowadzi do najgorszych skutków społecznych i nie rozwiązuje żadnego z problemów, w obliczu których znalazł się nasz kraj. Jednocześnie domagamy się natychmiastowego zwolnienia zatrzymanych i represjonowanych za przekonania.

Jako podstawę przezwyciężenia zaistniałego kryzysu uważamy za niezbędne:

1. Autentyczne rozszerzenie demokracji przez wprowadzenie pluralizmu politycznego i związkowego,

2. Przeprowadzenie rzeczywistych reform strukturalnych w gospodarce,

3. Zapewnienie pełnej autonomii uczelni wyższych, a w tym:

- cofnięcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z 1985 r.,

- przywrócenie nieskrępowanego działania niezależnych organizacji studenckich, w tym Niezależnego Zrzeszenia Studentów,

- zwiększenie udziału studentów w senacie z prawem głosu,

- zlikwidowanie ramowych programów studiów narzuconych przez ministerstwo, a decyzje w tych sprawach powinny podejmować rady wydziałów,

4. Domagamy się wolnego dostępu do bibliotek - powszechnego udostępniania wszystkim studentom zbiorów z magazynu prohibitów,

5. Wolności badań naukowych i publikacji wyników,

6. podwyższenia podstawy naliczania stypendiów z 14 tys. do 20 tys. złotych,

7. natychmiastowego przywrócenia praw prowadzenia zajęć pracownikom naukowym usuniętym ze względu na ich przekonania polityczne w 1985 roku,

8. wycofania projektu złożonego w Sejmie PRL o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu PRL,

9. likwidację studenckich praktyk robotniczych,

10. zapewnienie bezpieczeństwa studentom strajkującym i uczestniczącym w dzisiejszym wiecu."


13 V - zatrzymanie Ireneusza Grabowskiego przez SB i 4-godzinne przesłuchanie.


VI - wydanie pierwszego numeru "Immunitetu" (nakład 1000 szt.). W skład Kolegium Redakcyjnego przy Komitecie Założycielskim NZS UMK weszli: Radosław Karolczuk, Dariusz Bugajski, Andrzej Tomczyk.


9-10 IX - III Krajowy Zjazd Delegatów NZS w Gdańsku: uchwalenie programu, wybór statutowych władz NZS. W skład Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS wszedł Rafał Maszkowski.


24 IX - posiedzenie KKK NZS w Warszawie w prywatnym mieszkaniu, w czasie którego SB zatrzymała wszystkich przybyłych studentów, w tym Rafała Maszkowskiego na 24 godziny. Próby przesłuchania w Pałacu Mostowskich. (2010-02-19: na 48 do 53 h, próby przesłuchań były na komendzie milicji przez ul. Cyryla i Metodego - rzm)


Koniec IX - wydanie "Postulatu" specjalnego dodatku "Immunitetu" dla studentów I lat studiów (nakład 1000 szt.), który był rozdawany w Auli UMK podczas immatrykulacji poszczególnych kierunków studiów. Redakcja i skład: Rafał Maszkowski.


X - wydanie "Immunitetu" nr 2 (nakład ok. 1000 szt.). Zmiany w Kolegium Redakcyjnym - doszły: Dorota Wieczorek, Agnieszka Modeńska i Agnieszka Wojciechowska.


11 X - wiec studentów UMK w Auli na temat pluralizmu organizacyjnego i samorządności zorganizowany przez NZS UMK, a oficjalnie (na plakatach drukowanych w Zakładzie Poligrafii UMK) przez JM Rektora i Samorząd Studencki. Głos zabrali m.in.: JM Rektor UMK prof. dr hab. Jan Kopcewicz, przewodniczący URSS i v-ceprzew. TZU NZS UMK Rafał Maszkowski, przew. TZU NZS UMK Maciej Romaniuk, Grzegorz Baciński z I r. historii (mówił m.in. o Studenckich Praktykach Robotniczych, które są warunkiem rozpoczęcia studiów), Iwo Bohr z II r. biologii, a także działacz ZSP UMK i działacz ZSMP UMK Mariusz Brunka (skrytykowali działaczy NZS UMK). Głos zabierali również naukowcy UMK, m.in. doc. dr hab. Tadeusz Jasudowicz. Uczestniczyło ok. 900 osób. Wiele osób podpisywało wyłożone we foyer Auli petycje do MEN o rejestrację NZS i deklaracje członkowskie NZS UMK.


14 X - złożenie w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy wniosku o rejestrację NZS podpisanego przez przedstawicieli Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Torunia, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.


20 X - I Walne Zebranie członków NZS UMK w Instytucie Fizyki UMK. Wybrano Tymczasowy Zarząd Uczelniany NZS UMK (przekształcenie Komitetu Założycielskiego) w składzie: Maciej Romaniuk (przew.) III r. prawa, Janusz Małecki (wiceprzew.) III r. historii, Rafał Maszkowski (wiceprzew.) III r. astronomii, Iwo Bohr II r. biologii, Aleksandra Ciurzyńska III r. filologii polskiej, Robert Erdmann II r. filologii polskiej, Jarosław Garbowski III r. fizyki, Marek Gawrych III r. fizyki, Krzysztof Michalski II r. historii, Anna Olpeter III r. filologii polskiej, Waldemar Pawlak II r. historii, Bogdan Wolski II r. prawa, Anna Pietrzyk I r. artystyczno-pedagogiczny.

Powołano również komisje: Interwencji, Samokształceniową, Kultury, Socjalno-Bytową, Propagandy, Sportu i Turystyki.


25 X - przedstawiciele TZU NZS UMK spotkali się z Prorektorem ds. Nauczania prof. dr hab. Ryszardem Łaszewskim. Podczas spotkania poinformowano o powstaniu TZU i wręczono prorektorowi jego skład oraz poruszono następujące kwestie: stosunek władz Uczelni do NZS-u, udział przedstawicieli NZS-u w organach Uczelni, dostęp do drukarni UMK, zezwolenie na powieszenie gablot informacyjnych na stołówkach akademickich, umożliwienie NZS-owi oficjalnego korzystania z klubów studenckich, a także zapoczątkowanie zmian w programach studiów, zmianę zasad regulaminowych odwiedzin w DS-ach oraz stałych spotkań przedstawicieli NZS UMK z Kolegium Rektorskim w programach Studenckiej Agencji Radiowej. Prorektor przyjął do wiadomości powstanie TZU NZS UMK, lecz oficjalną współpracę ze Zrzeszeniem uzależnił od rejestracji NZS-u. Złożył obietnicę szczegółowej odpowiedzi w ciągu kilku dni.


26 X - udział przedstawicieli TZU NZS UMK w programie Studenckiej Agencji Radiowej; poinformowanie środowiska o ukonstytuowaniu się tymczasowych władz i przedstawienie stanowiska NZS-u w najważniejszych sprawach: zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, reforma studium wojskowego, zmiany w programach studiów.


28 X - udział w ogólnopolskiej akcji zmierzającej do reformy studium wojskowego. Wydanie na powielaczu ulotki o treści:

"NZS UMK Toruń 1988.10.28

Domagamy się:

1. Zreformowania Studium Wojskowego przez zmianę na teoretyczny kurs prowadzony przez wykładowców cywilnych gwarantujących odpowiednio wysoki poziom wykładu.

2. Usunięcia z programu szkolenia przedmiotów indoktrynujących , funkcjonujących obecnie w formie "Podstaw polityki obronnej", "Informacji politycznej", "nauki i doktryny wojennej".

3. Zniesienia egzaminu ze szkolenia wojskowego.

4. Skrócenia służby wojskowej absolwentów szkół wyższych do 3-ch miesięcy przeszkolenia praktycznego po odbyciu kursu teoret. Domagamy się krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego ze względu na katastrofalną sytuację ekonomiczną kraju.

5. Likwidacji zajęć wojskowych dla studentów z kategorią zdrowia "E" i studentek lub ewentualnego ograniczenia szkolenia wojskowego do szkolenia sanitarnego.

Wzywamy władze do podjęcia rozmów ze studentami w celu zreformowania szkolenia wojskowego i zakończenia konfliktu. Popieramy protestujących studentów na uczelniach całego kraju."

W Toruniu nie doszło do studenckiego bojkotu zajęć wojskowych. Trwała natomiast akcja zbierania podpisów pod petycjami do MON i MEN w sprawie reformy szkolenia wojskowego (podpisało 290 studentów).


XI - wydanie "Immunitetu" nr 3 (nakład ok. 1000 szt). Informacja w numerze - deklarację przystąpienia do NZS UMK podpisało 504 studentów, a petycję do MEN w sprawie zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym - 520 osób.


17 XI - II Walne Zebranie NZS UMK w Instytucie Fizyki, na które JM Rektor UMK wydelegował swojego przedstawiciela - Bolesława Otrębę - rzecznika prasowego UMK, który poinformował zebranych o braku zgody rektora na zebranie studentów IV lat studiów w sprawie reformy zajęć w Studium Wojskowym.

Przedstawiciele TZU odczytali decyzję o odmowie rejestracji NZS-u. Następnie sprawozdanie z dotychczasowej działalności złożyli przedstawiciele komisji: Samokształceniowej, ds. Popagandy, Kultury i Regulaminowej, która uchwałą zebranych została przekształcona w Komisję Rewizyjną NZS UMK. Po dyskusji uchwalono Tymczasowy Regulamin Wewnątrzorganizacyjny NZS UMK.


19 XI - zatrzymanie o godz. 6.40 na Dworcu Toruń Gł. Rafała Maszkowskiego i Macieja Romaniuka, którzy udawali się na posiedzenie KKK NZS do Warszawy w celu sporządzenia odwołania w sprawie rejestracji NZS-u. W plecaku R. Maszkowskiego SB-cy znaleźli 18 egz. "Immunitetu" nr 3, "Nową Koalicję" i pieniądze (które później zwrócono). Natomiast M. Romaniuka poinformowali, że mają informacje, iż zamierza zakłócić porządek publiczny i do Warszawy nie pojedzie. Zatrzymanych umieszczono w Komisariacie Kolejowym MO, następnie przewieziono nyską do Komisariatu na Rubinkowie, gdzie byli przesłuchiwani przez kpt. Waliszewskiego i kpt. Piskorza. R. Maszkowski został obwiniony z art. 52a kw. Ok. 14 przewieziono zatrzymanych do aresztu przy Wałach Gen. Sikorskiego i umieszczono oddzielnie w celach. Podobne zatrzymania członków KKK NZS miały miejsce w innych miastach Polski: Gdańsu, Łodzi (studentów pobito), Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.


20 XI - odbyła się specjalnie zwołana (niedziela) rozprawa przed Kolegium ds. Wykroczeń przeciwko R. Maszkowskiemu za posiadanie nielegalnych wydawnictw, zakończona wydaniem orzeczenia o ukaraniu grzywną w wysokości 35.000 zł. Świadkiem oskarżenia był A. Stemporowski, milicjant z Komisariatu Kolejowego, który uczestniczył w zatrzymaniu. Świadkiem obrony natomiast - M. Romaniuk. R. Maszkowski w ostatnim słowie poprosił Kolegium o wymierzenie kary śmierci, co musiał powtórzyć dwukrotnie, by zostało zaprotokołowane. Obydwaj zatrzymani zostali doprowadzeni do budynku Kolegium z aresztu w kajdankach. Zwolnienie z aresztu nastąpiło ok. godz. 16.00.


23 XI - złożono odwołanie od odmownej decyzji o rejestracji NZS-u do ministra spraw wewnętrznych w Warszawie.


23 XI - studenci głównie czwartych lat studiów zebrali się w Instytucie Fizyki UMK i uchwalili petycje: do rektora oraz ministrów edukacji i obrony narodowej w sprawie reformy studium wojskowego. Wybrano również delegację toruńską (m.in. Janusz Adam Mielcarek z IV r. archiwistyki) do udziału w składzie ewentualnej ogólnopolskiej reprezentacji studenckiej do rozmów z ministrami, które miały rozpocząć się 15 XII 88 r. W spotkaniu uczestniczyli Prorektor ds. Nauczania, prof. Ryszard Łaszewski i kierownik SW płk. Włodzimierz Rudziński.


24 XI - zebranie członków NZS na Wydziale BiNoZ. Wybrano Tymczasowy Zarząd Wydziałowy, przewodniczący Cezary Wieński z III r. geografii.


24 XI - zebranie członków NZS na Wydziale Prawa i Administracji. Wybrano Tymczasowy Zarząd Wydziałowy, którego przewodniczący wkrótce zrezygnował z funkcji, p.o. przewodniczącego został Marek Sawicki z II r. prawa. Omówiono najbliższe działania NZS, m.in. wejście członków NZS w skład komisji wydziałowej przygotowującej projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zaplanowano dyżury Komisji Interwencji, udział NZS UMK w pracach nad regulaminem samorządu studenckiego, organizację wykładów dla przyszłych klientów kolegiów ds. wykroczeń oraz giełdy podręczników.


27 XI - Marek Gawrych z III r. fizyki zainicjował powstanie Komisji Kultury Chrześcijańskiej NZS UMK. Jej cele: propagowanie społecznej nauki Kościoła, organizowanie projekcji filmów, wieczorów piosenki religijnej przy współpracy z Duszpasterstwem Akademickim OO. Jezuitów.


28 XI - zebranie członków NZS na Wydziale Humanistycznym. Wybrano TZW, którego przewodniczącym został Robert Erdmann z II r. filologii polskiej, a zastępcą Janusz Adam Mielcarek z IV r. archiwistyki.


29 XI - na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Rafała Maszkowskiego z III r. astronomii, Senat UMK poparł petycje studentów do MEN i MON z 23 XI 88 r., apelując o wnikliwe rozpatrzenie postulatów studenckich.


XII - wydanie "Immunitetu" nr 4 (nakład ok. 1.000 szt.)


XII - członkowie TZU NZS UMK wspomogli technicznie i redakcyjnie uczniów szkół średnich Torunia w wydaniu 1 numeru "Telegramu".


2 XII - zatrzymanie w Toruniu Rafała Maszkowskiego, który udawał się na posiedzenie KKK NZS do Warszawy.


6 XII - Międzynarodowy Dzień Cenzora - happening na Rynku Staromiejskim zorganizowany przez NZS UMK. Studenci wraz ze św. Mikołajem (Piotr Gadzinowski) domagali się poszanowania pracy cenzorów, wezwali do autocenzury i wycięcia wszystkiego. Następnie odsłonięto pierwszy w świecie pomnik cenzora (w tej roli wystąpił Robert Erdmann), który został przywieziony na wózku spod kościoła akademickiego OO. Jezuitów. Pod pomnikiem złożono kwiaty. Następnie organizatorzy za pomocą nożyc i pieczęci "OCENZUROWANO" cenzurowali wiele publikacji, książek, banknotów NBP, gazet i transparentów przyniesionych przez licznie zgromadzonych uczestników (ok. 1.000 osób). Na cześć cenzury odśpiewano piosenkę. Funkcjonariusze SB zatrzymali 2 osoby. Po imprezie, która trwała ok. 30 min. legitymowano wielu studentów.


8 XII - zebranie członków NZS na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Wybrano TZW, którego przewodniczącym został Jarosław Pióro z II r. astronomii.


9 XII - funkcjonariusze SB zatrzymali i wywieźli za miasto Piotra Gadzinowskiego.


9 XII i 29 XII - odroczono odwoławcze rozprawy przed Kolegium ds. Wykroczeń przeciwko Rafałowi Maszkowskiemu. Powodem była duża ilość studentów chętnych do wejścia na salę w charakterze publiczności oraz wniosek adwokata R. Maszkowskiego, pani mecenas M. Szmid o odroczenie rozprawy.


13 XII - w rocznicę stanu wojennego 8 osób z NZS UMK i Ruchu "Wolność i Pokój" demonstrowało na Starówce rozwijając transparenty na ul. Szerokiej i przed Pomnikiem M. Kopernika oraz rozrzucając ulotki. Zatrzymani zostali: Marek Bernaciak, Rafał Maszkowski, Piotr Niedlich, Maciej Romaniuk, Cezary Wieński, Artur Wiśniewski, Piotr Gadzinowski. Przewieziono ich na Komisariat przy Wałach Gen. Sikorskiego, a następnie do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych przy ul. Grudządzkiej, gdzie funkcjonariusze SB próbowali ich przesłuchiwać. Kilka osób (P. Gadzinowski, P. Niedlich, R. Maszkowski, M. Romaniuk) zawieziono do aresztu na Wałach.


14 XII - godz. 13.30 członkowie TZU NZS UMK zorganizowali wiec protestacyjny przed Rektoratem przeciwko zatrzymaniu poprzedniego dnia kolegów. Do zebranych wyszedł Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski, który skrytykował studentów za urządzenie wiecu "w tym miejscu", wskazując, że na Rektoracie wisi czarna żałobna flaga w związku ze śmiercią profesora UMK (Górskiego?). Zatrzymani studenci zostali uwolnieni przed wiecem i przewiezieni służbowym polonezem rektora z aresztu przez Prorektora ds. Nauczania prof. dr hab. Ryszarda Łaszewskiego w celu uspokojenia nastrojów wiecujących studentów. Wiec zorganizowali m.in.: Robert Erdmann, Jarosław Garbowski i Maciej Karwowski. Po 48 godzinach zwolniony został Piotr Niedlich (WiP).


20 XII - Senat UMK poparł - podobnie jak wielu innych uczelni - starania studentów o rejestrację NZS.


31 XII - dyrektor Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW płk. J. Garlej podpisał decyzję o odmowie rejestracji NZS-u.1989 r.


I - wydanie "Immunitetu" nr 5(1) (nakład 1.000).


9 I - NZS otrzymał decyzję o odmowie rejestracji.


13 I - posiedzenie KKK NZS w Warszawie. Omówiono decyzję o odmowie rejestracji NZS, zapoznano się z propozycjami zmian ustawy o szkolnictwie wyższym. Wydano oświadczenie:

"Oświadczenie Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów

13 stycznia odbyło się w Warszawie posiedzenie KKK, na którym Komisja zapoznała się z propozycjami zmian ustawy o szkolnictwie wyższym, uznając jej zmianę za kluczową sprawę dla normalnego funkcjonowania uczelni. Omówiono również decyzję odrzucającą wniosek o relegalizację ogólnopolskiego NZS-u. Stwierdzamy, iż odmawianie rejestracji organizacji faktycznie istniejącej i reprezentującej dużą część społeczności akademickiej pozostaje w sprzeczności z deklarowaną przez władze otwartością i pluralizmem. Wzywamy do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w dniach od 16 do 21 I 1989 r. pod hasłami zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym i relegalizacji NZS-u.

Krajowa Komisja Koordynacyjna

Robert Mrozowski - Białystok, Andrzej Sosnowski - Gdańsk, Andrzej Jasionowski - Łódź, Roman Szymanda - Poznań, Andrzej Jegliczka - Poznań, Piotr Hertig - Kraków, Marek Swach - Kraków, Paweł Pawłowicz - Kraków, Paweł Sztąberek - Łódź, Roman Kosiorek - Olsztyn, Rafał Maszkowski - Toruń, Robert Bitner - Warszawa, Mariusz Kamiński - Warszawa".


16 I - Walne Zebranie NZS UMK. Wybrano Zarząd Uczelniany i uchwalono program działania oraz Regulamin Wewnątrzorganizacyjny NZS UMK.


19 I - o godz. 15.00 demonstracja NZS UMK na Rynku Staromiejskim przed Collegium Maximum przeciwko odmowie rejestracji NZS-u. Przemawiał Rafał Maszkowski oraz doc. dr hab. Tadeusz Jasudowicz z Wydziału Prawa i Administracji UMK. Następnie zebrani studenci (ok. 1.500 osób) próbowali przedostać się ul. Nowickiego do Pl. Teatralnego pod gmach Urzędu Wojewódzkiego, jednak zostali zablokowani przez kordon ZOMO. Udali się więc w stronę Łuku Cezara z zamiarem przejścia przez Pl. Rapackiego pod akademiki w Centrum. Ponownie zostali zablokowani przez ZOMO i wjeżdżające na sygnałach w tłum nyski milicyjne. Ostatnią próbę wydostania się z Rynku podjęto przez ul. Szeroką, ale na wysokości ul. Łaziennej i Szczytnej czekała kolejna blokada. Manifestacja została rozwiązana i studenci rozeszli się spokojnie do domów. Manifestacją kierował Jarosław Garbowski. Maciej Romaniuk został zatrzymany po wyjściu z budynku Wydz. Prawa przy ul. Fosa Staromiejska przez 3 funkcjonariuszy SB i przewieziony na Komisariat MO przy ul. Wały Gen. Sikorskiego, gdzie przebywał przez cały czas trwania demonstracji.


20 I - posiedzenie KKK NZS w Warszawie.


II - wydanie "Immunitetu" nr 2(6).


13 II - Piotr Gadzinowski złożył skargę w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrzych w związku z bezprawnym zatrzymaniem w dn. 13 XII 88 r.


3 i 6-7 II - zebrania KKK NZS w Warszawie, na których dyskutowano udział NZS-u w obradach "okrągłego stołu". KKK wydała komunikat:

"W dniach 6 i 7 II odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, w którym brały udział osoby reprezentujące ośrodki nie uczestniczące w KKK - Lublin i Górny Śląsk. Zebrani postanowili, że Zrzeszenie weźmie udział w rozmowach przy okrągłym stole. Zasadniczymi postulatami ze strony NZS będą:

1. Przywrócenie statusu prawnego Zrzeszenia z 1981 r.

2. Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym.

3. Reforma służby i szkolenia wojskowego.

Warszawa 7 II 1989 r."

Przedstawiciele NZS przy okrągłym stole:

zespół ds. stowarzyszeń: Piotr Czerwiec PW, Mariusz Kamiński UW, Eryk Chojnacki KUL;

zespółds. młodzieży: Andrzej Sosnowski UG, Robert Bitner PW;

zespół ds. nauki: Piotr Ciompa UW, Grzegorz Bierecki UG.


21 II - zebranie Zarządu Uczelnianego NZS UMK, na którym wybrano Prezydium ZU w składzie: Maciej Romaniuk (przewodniczący), Rafał Maszkowski i Jarosław Garbowski (wiceprzewodniczący), Krzysztof Michalski (sekretarz), Cezary Wieński.


28 II - spotkanie NZS UMK z Prorektorem ds. Nauczania prof. Ryszardem Łaszewskim na temat dalszych losów budynku Collegium Maximum, projektu nowego systemu stypendialnego, możliwości rejestracji NZS UMK w sądzie w Toruniu. Maciej Romaniuk i Piotr Gadzinowski przedstawili przebieg "wydarzeń krakowskich".


28 II - pierwsze spotkanie Klubu Dyskusyjnego NZS UMK pt. "Czy wszyscy jesteśmy stalinowcami?", które prowadził dr Roman Bäcker.


III - wydanie "Immunitetu" nr 3(7).


6 III - projekcja filmów video "Węgry '56" i "Ucieczka w noc" zorganizowana przez NZS UMK.


9 III - przedstawicie NZS UMK spotkali się w Bydgoszczy z członkami komitetów organizacyjnych NZS na WSP i ATR.


10 III - władze rektorskie zgodziły się na zorganizowanie przez NZS klubu video i zaproszenie na Uczelnię Władysława Frasyniuka.


11 III - posiedzenie KKK NZS. Oświadczenie:

"Dnia 11 III 1989 r. odbyło się posiedzenie KKK NZS. W czasie obrad ustalono, że:

1.) IV Krajowy Zjazd Delegatów NZS odbędzie się w drugiej połowie października 1989 r. Dokładny termin, miejsce i liczbę delegatów określi KKK,

2.) w dniach 22 - 23 IV odbędzie się ogólnopolska konferencja NZS, mająca na celu przygotowanie tez programowych na Zjazd.

KKK zapoznała się z ustaleniami obrad podzespołu nauki, oświaty i postępu technicznego okrągłego stołu. Osiągnięte porozumienie uznano za niezadowalające i niespełniające aspiracji środowiska akademickiego.

Warszawa 11 III 1989 r. KKK NZS"


11 - 12 III - w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli NZS wydziałów prawa i administracji poszczególnych uczelni. W czasie obrad ustalono:

1. przyjęcie uchwały na temat koniecznych reform systemu prawa w Polsce; jej tekst jest naszym głosem w toczącej się dyskusji podczas obrad "okrągłego stołu",

2. przygotowanie propozycji zmian programu nauczania prawa przez poszczególne ośrodki akademickie; stanowisko w tej sprawie przedstawiać będą delegaci na spotkaniu w dn. 15 - 16 IV w Warszawie,

3. Aktywne włączenie się członków NZS wydziałów prawa w prace uczelnianych komisji interwencji oraz objęcia pomocą prawną młodzieży szkół średnich,

4. zwrócenie uwagi na konieczność rozszerzenia kolportażu niezależnych wydawnictw o tematyce prawnej (książki, czasopisma, periodyki).

Przedstawicieli ośrodków, które nie wzięły udziału w naszych obradach prosimy o kontakt przez warszawskich przedstawicieli w KKK NZS w celu zawiązania współpracy.

J. Agacka (UŁ), P. Buda (UW), S. Byczko (UŁ), M. Ciemniewski (UW), T. Drągowski (UW), A. Perens (UW), K. Górka (UJ), K. Hrynio (FUW), [...], A. Kassalska (UJ), P. Michalski (UAM), J. Niedzielski i R. Owczarzak (UMK), J. Paschalska-Kulak (UJ), T. Ponicki i J. Serwaciński (KUL), T. Stępniowski (UJ), J. Śniady (UŁ), P. Warfołomiejew (UW), W. Władyka (UJ).


16 III - sprzedaż książek i prasy niezależnej organizowana przez NZS UMK. Stolik był wystawiony przed Collegium Maximum na Rynku Staromiejskim. Sprzedaż trwała 2 godziny i miała na celu udostępnienie mieszkańcom Torunia wydawnictw podziemnych. Stoisko było obserwowane przez funkcjonariuszy SB.


16 III - spotkanie Klubu Dyskusyjnego NZS UMK w Collegium Maius; temat: "Jak pozbyć się systemu?"


17 III - spotkanie organizacji młodzieżowych działających na UMK z Prorektorem ds. Nauczania prof. Ryszardem Łaszewskim w sprawie podwyżek cen obiadów. W związku z obawą o zawieszenie działalności stołówki w wypadku pozostawienia cen obiadów na dotychczasowym poziomie zgodzono się na podwyżkędo 190 zł od 7 IV. Przedstawiciele NZS-u zasygnalizowali prorektorowi niebezpieczeństwo płynące z braku urealnienia wysokości stypendiów. Obecny był również przedstawiciel ZSMP.


17 III - spotkanie z Andrzejem Celińskim w Instytucie Fizyki zorganizowane przez NZS UMK.


21 III - walne zebranie członków NZS UMK. Poruszano m.in. sprawy związane z projektem nowego systemu stypendialnego, powołania Studenckiego Ruchu Ekologicznego przy NZS-ie i zorganizowaniem happeningu.


21 III - sprzedaż bibuły na Rynku Staromiejskim.


22 III - kiermasz podręczników w Instytucie Fizyki zorganizowany przez NZS Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Dochód przeznaczono na tworzoną bibliotekę NZS-u.


1 IV - posiedzenie KKK NZS w Lublinie.


5 IV - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Marian Filar spotkał się z przedstawicielami NZS. Ustalono: dyżury członków NZS w "harmonijce", organizowanie wykładów i spotkań dyskusyjnych przez NZS oraz spotkania w sprawach dydaktycznych z władzami dziekańskimi.


6 IV - w trakcie wiecu zorganizowanego przez KPN zatrzymany został Piotr Gadzinowski oraz kilka osób ze szkół średnich.


7 IV - spotkanie z członkiem KKW NSZZ "Solidarność", Mieczysławem Gilem.


10 IV - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Marian Filar zaprosił przedstawiciela NZS, Jacka Niedzielskiego na posiedzenie Rady Wydziału w dn. 17 IV.


12 IV - władze rektorskie zorganizowały spotkanie dyskusyjne z członkiem KC PZPR, Zygmuntem Czarzastym (Prorektor Ryszard Łaszewski zachęcał przedstawicieli NZS do licznego udziału w spotkaniu, zapewniając, że tow. Czarzasty, absolwent UMK należy do "liberalnego skrzydła" w partii), które odbyło się popołudniu w klubie studenckim "Imperial". W dyskusji zabierali głos głównie przedstawiciele NZS, ostro krytykując dawniejsze i obecne działania władz, np. Robert Łysiak powiedział: "Wie pan jak na was mówią zwykli ludzie w kolejkach? To ja panu powiem: Komuna zajebana!" W związku z tym, że liberał okazał się dużej klasy betonem, działacze NZS gremialnie opuścili klub przed zakończeniem spotkania.


Ok. 16 IV - wydanie "Immunitetu" nr 4(8).


21 IV - impreza w rocznicę Katynia:

- I część ok. 12.00 w Auli UMK - wykład prof. dr hab. Ryszarda Kozłowskiego z Instytutu Historii UMK oraz dyskusja;

- II część popołudniu - wiec na Rynku Nowomiejskim, gdzie rys historyczny przedstawił Piotr Gadzinowski oraz przejście z zapalonymi świecami pod krzyż na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego, gdzie wiersze związane z Katyniem odczytały Agnieszka Modeńska i Agnieszka Wojciechowska, a modlitwę za zmarłych poprowadził ks. Z Duszpasterstwa Akademickiego. Uczestniczyło ok. 1500 osób.


22 IV - pierwsza tura IV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów NZS we Wrocławiu. Omówiono sprawy związane z relegalizacją NZS-u oraz stosunek NZS do wyborów; dyskutowano również o zmianach w Statucie NZS-u.


Ok. 15 V - wydanie "Immunitetu" nr 5(9) - nakład 1700 egz..


6-7 V - druga tura IV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów NZS w Sopocie. Przegłosowano nowy Statut NZS. Udział brało 124 delegatów z 76 uczelni (22 miasta), którzy reprezentowali ok. 20 tys. członków NZS-u. Delegaci UMK: Rafał Maszkowski, Jarosław Sobieraj, Cezary Wieński.


13 V - trzeci, tzw. NZS-owski dzień Juwenaliów: happening "Pracujmy dla socrealizmu na Osiedlu Centrum" (malowanie płotu. Zwyciężyło hasło: Oddam dupę za chałupę); korowód przebierańców na Bielany i kontynuowanie popisów malarskich na chodniku przed rektoratem i w pustym basenie (R. Maszkowski wymalował hasło: Kwestor to kutwa); koncert zespołów rockowych; o godz. 19.00 mecz NZS UMK - ZOMO Toruń na stadionie przy ul. Świętopełka. Mimo ogłuszającego dopingu ok. 3 tys. kibiców drużyna NZS-u przegrała 2:3 (0:2). Komentatorem NZS-u był Piotr Gadzinowski.


V - NZS UMK pomaga wydać drugi numer "Telegramu", który przekształcił się w pismo Federacji Młodzieży Walczącej Regionu Toruńskiego.


23 V - Sąd Wojewódzki w Warszawie odmówił rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Pretekstem do odmownej decyzji był zapis o prawie do strajku w Statucie NZS.


23 V - wydano ulotki, które były rozrzucone we wszystkich akademikach i na terenie Uczelni: "Zarząd Uczelniany NZS UMK wzywa studentów do udziału w WIECU PROTESTACYJNYM w dniu 24 maja 89 r. o godz. 12.00 w osiedlu CENTRUM w związku z odmowną decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie rejestracji NZS.

Protestujący w Warszawie studenci zostali pobici przez milicję, a 17 osób zatrzymano. Komisja Uczelniana NZS UW proklamowała w dn. 23 maja strajk okupacyjny. W innych ośrodkach trwają przygotowania do akcji protestacyjnych".


26 V - powstał Ogólnopolski Komitet Strajkowy w Warszawie, w którego skład wszedł również NZS UMK Zarząd Uczelniany NZS UMK przekształcił się w Komitet Strajkowy.


27 V - zebranie komitetu Strajkowego NZS UMK; wydano oświadczenie:

"DO STUDENTÓW

Toruń, 27 maja 89 r.

Na apel Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego NZS ośrodki akademickie na terenie całego kraju podjęły strajk. W związku z tym pogotowie strajkowe przekształcamy w strajk. Forma strajku jest następująca:

1. strajk rozpoczyna się w poniedziałek, 29 maja o godz. 7.00 w Collegium Maximum na Starym Rynku,

2. strajk nie ma na celu sparaliżowania zajęć dydaktycznych,

3. strajkującym w sytuacjach koniecznych (egzamin, zaliczenia) wydawane będą przepustki,

4. na teren Collegium Maximum będą wpuszczane osoby posiadające legitymację studencką bądź pracowniczą UMK.

Osoby pragnące przyłączyć się do strajku proszone są o zabranie ze sobą jedzenia śpiworów itp. Wzywamy całą brać studencką i wszystkie organizacje uczelniane do czynnego uczestnictwa w strajku.

Komitet Strajkowy NZS UMK."


31 V - zawieszenie akcji strajkowych w całej Polsce do nowego roku akademickiego.


22 IX - Sąd Najwyższy uchyla decyzję Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - tym samym NZS został zarejestrowany.


XI - Bal Rejestracyjny NZS w klubie studenckim "Od Nowa", organizacja: grupa Radzimira Prusa Grobelskiego.


1990 r.


styczeń - wybory nowego Zarządu Uczelnianego NZS; przewodniczącym zostaje Jacek Niedzielski student Wydziału Prawa i Administracji UMK.